کشاورزی با گالانت سوپر سالن

امروز رفتم اداره کشاورزی کشکوئيه تا سم بگيرم درختا حسابی شيره گرفتن. از در که رفتم تو برگشتم فکر کردم اشتباهی رفتم . نه درست رفته بودم يه ميتسوبيشی گالانت سوپر سالن اتاق جديد اونجا پارک کرده بود برقی هم ميزد که نگو خلاصه يواش از کنارش رد شدم تا لباسام بهش نگيره خاکی بشه رفتم تو گفتم سم ميخوام گفتن سم نيست گفتم صبح که بوده مردم گرفتن خلاصه مثل اينکه من مزاحم بودم يه جوری ميخاستند زود بيرونم کنندگفتم ۴ ليتر بدين باغ امشب بايد آب بديم شيره داره بايد سم پاشی بشه . گفتن نداريم ديگه هم نمياد برو آزاد بخر . گفتم ماشين مال کيه گفتن مال رئيس کل که اومده . دست از پا دراز تر و شرمنده از اينکه مزاحم مردم شده بودم اومدم بيرون يواش از کنار ماشين رد شدم تا يه وقت چينی نازک دلبر رئيس ترک بر ندارد . راستی رئيس حتماْ برا برسی مشکلات ما کشاورزا اومده بوده.25.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید