کوه سرخ يادم مياره

دنيا به راستی يک معجزه است! وقتی چشم باز ميکنم- کوه ها را می بينم وابرها را و باران را که می بارد.و هنگامی که چشم می بندم آفريننده ی کوه و ابر و باران را می بينم.رحمت پروردگار چه در روشنايی چه در تاريکی همه جا شامل حال ماست!

به بهانه بارانی شدن هوا و نباريدن آن

(کوه سرخ در غرب کشکوئيه قرار دارد)

/ 0 نظر / 7 بازدید