خاطرات يک امدادگر در بم

راستش ميخواستم از آنچه در بم ديدم بنويسم ولی فکر ميکنم اونچيزايی که ميخوام بنويسم مناسب شرايط کنونی نيست باشد تا مدتی بگذرد.

اين نکته قابل ذکر است که مردم کشکوئيه که برای امداد رفتند از اولين و فعالترين و دلسوزترين امدادگران بودند.

ياد همه از دست رفته ها را گرامی ميداريم مخصوصاْ همشهريان درگذشته رفسنجانی و کشکوئی.

/ 0 نظر / 4 بازدید