من بردار مريم هستم

ديشب آبدار بودم . آب تلمبه ای که ديشب نوبت من بود خيلی کمه به همين خاطر هر ۳ ساعت يه بار ميبايست آب عوض کنم به کرت بعدی . ديشب آسمون خيلی کم ستاره بود .وقتی ستاره نباشه موندن تو شب در باغ دوست ندارم هرچند هوا خيلی خوب بود.اومدم خونه ساعت يازده ونيم بود همه خواب .تلويزيون را روشن کردم شبکه استانی کرمان داشت ايرج بسطامی (خدا رحمتش کنه) را نشون ميداد ياد زلزله افتادم اولين چيز يا دومين چيزی که به ذهنم رسيد اين بود که زلزله بياد درختا پسته چه جوری ميشن . ميگن در مواقع خطر پدر مادرا اول ياد بچه هاشون ميافتن .يعنی درختا جای فرزند من شدن؟ اگه مريم مقدس ازدواج نکرده عيسی را به دنيا آورد منم زن نگرفته بچه دار شدم!!!؟

/ 0 نظر / 5 بازدید