بلبل علی

سلام کردم که سلامت باشيد     به زير علم سبز محمد باشيد

همی خوانم امام اولين ر            شه کشور اميرالمومنين ر

امام دومم خوانم حسن ر           زبان بگشوده ام بوی تو خنده 

امام سومم شاه شهيدان           حسين جان کشته شد با تيغ عريان

امام چهارمم زين العباده              گل باغ حسين نو مراده

امام پنجمم خوانند ِ باقَر              گل گلدسته آل پيامبر

امام شيشمم خوانند جعفر          گل گم گشته آل پيامبر

امام هفتمم موسای کاظم           ز لطف کردگار ِ او بنازم

امام هشتمم خوانم رضای           رضا بخشنده روز جزای

به بهانه شبهای بلبل علی و به مناسبت شروعی دوباره بعد از وقفه يک ماهه برای وبلاگ کشکو.(اين نغمه ای بود که ما قبلنا شبای بلبل علی ميخونيدم نميدونم تا چه حد درست به متن تبديلش کردم ادامه اونو شما بگين اينی هم که نوشتم تصحيح کنين)

 

/ 0 نظر / 16 بازدید